Gadbjerg Forsorgshjem ved Vejle er et midlertidigt botilbud til hjemløse borgere eller borgere der ikke kan opholde sig i eget hjem.

MÅLGRUPPE

Gadbjerg Forsorgshjem modtager borgere over 18 år og som opfylder kriterierne for Servicelovens §110:

  • Borgere med sociale problemer.
  • Borgere, som ikke har en bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
  • Borgere, som har behov for omsorg, aktiverende støtte og efterfølgende hjælp.

VISITATION

I hh. til Servicelovens §110 stk. 2 kan optagelse på forsorgshjemmet ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra en offentlig myndighed.

Derudover kan pårørende også rette henvendelse på vegne af dig.

Visitation foregår enten telefonisk eller ved personligt fremmøde.